Trygghet på riktigt – 31 trygghetsåtgärder i Norrtälje Kommun | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Trygghet på riktigt – 31 trygghetsåtgärder i Norrtälje Kommun

31 trygghetsåtgärder vi vill införa i Norrtälje Kommun

Skolan

 Införa frivilliga drogtester på Rodengymnasiet som en aktiv och förebyggande åtgärd för riktig nolltolerans mot droger. Föräldrar ska känna sig trygga att deras barn inte har klasskamrater som säljer och/eller använder droger.

Anställ en socialsekreterare inom skolan. Redan infört i Uppsala, Gävle och Botkyrka kommun med goda resultat för elevhälsan och har möjlighet att snabbare fånga upp elever som är i riskzonen att hamna i kriminalitet. Införandet av en skolsocionom visade bland annat att elever med tidigare 40 % frånvaro sjönk till 5 % frånvaro.

Polisanmäl alla brott i skolorna, oavsett ålder. Många skolor polisanmäler inte misshandel som begås i skolmiljö. Tittar man på brottsofferperspektivet och signalen till förövaren kan man se en positiv effekt hos de skolor som konsekvent anmäler alla brott. Det måste bli ett slut på otryggheten och kaoset på skolorna. Skolans rykte får inte gå före barnens trygghet.

 Klottersanering inom 24 timmar. Gäller över hela kommunen, prioriterat på skolor och förskolor. All skadegörelse ska polisanmälas och fotodokumenteras.

All personal som arbetar med barn och ungdomar inom kommunen ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret, detta ska gälla såväl nuvarande personal som potentiella nyanställda.

 Införa självförsvarsutbildning för skolelever på gymnasiet, Enkäter visar att hälften av eleverna på Roden är intresserade av en självförsvarutbildning.

Införa informationskampanjer för gymnasieelever och högstadieelever om hedersrelaterat våld samt hur man får hjälp mot detta. Ett aktivt demokratiarbete för att förebygga våldsbejakande extremism. Ingen elev ska behöva vara rädda i skolan eller i hemmet.

 

Ordningsvakter och vuxna på stan

En arvodesmodell för nattvandrande vuxna ska ses över för att stimulera till mer vuxennärvaro utomhus under kvällstid.

Satsa 400 000 kr till idrottsklubbar och andra i föreningslivet att ansöka om under förutsättning att de nattvandrar.

Nattfotboll och andra kvälls-/nattaktiviteter för att ge ett alternativ till droger och festande och en plats där vuxna/ordningsvakter finns närvarande.

Utöka patrullerande ordningsvakter och väktare i Hallstavik, Rimbo och Norrtälje. Dessa ska synas i bilar, cyklar och till fots och vara närvarande på gator och torg.

 

Kameraövervakning och bättre belysning

Kameraövervakning på pendlarparkeringar och busshållplatser i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo. Även i parker, samt runtom vissa kyrkogårdar där det förekommit knarkförsäljning och platser där gäng brukar uppehålla sig. Även PTZ-kameror som kan styras från polisens telefoner i vissa kända utsatta områden.

Test med bröstkameror på ordningsvakter och väktare vid särskilt otrygga områden där det ofta görs ingripanden. Utvärdera och sedan införa i större skala vid behov. Se över kameror på cyklar och bilar som ett test.

Se över, och vid behov avlägsna, buskage, planteringar och sly som kan skapa otrygghetskänslor i parker och längs med gång- och cykelvägar.

Bättre belysning i tunnlar, parker och mörka områden med hjälp av kraftiga lampor. Även se över kreativa sätt att belysa områden vid behov och samtidigt få in konstnärliga belysningsmöjligheter.

Ungdomsskrämmor som ger ifrån sig ett högfrekvent ljud som bara ungdomar hör, för att hålla ungdomsgäng borta från vissa områden på kvällar och nätter och minska vandaliseringen runt t.ex. förskolor. 

Tydligare skyltning om att områden är övervakade som avskräckande medel för att förstärka kameraövervakningens brottsförebyggande effekt.

Inför skyltning med trygghetsnummer och journummer vid (pendlar)parkeringsplatser, parker och allmänna platser som t.ex. busstationer där man kan anmäla misstänkt pågående brott eller få prata med någon på vägen hem från en fest. 

 

Segregation och utanförskap 

Norrtälje kommun har tvingats ta ett orimligt tungt ansvar för statens misslyckade invandrings- och integrationspolitik. På senare år har trycket ökat ytterligare i takt med att invandrarna blir fler.  Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer för kommunen. Segregation, kulturkrockar och ökad brottslighet är andra följder. För att öka transparensen i den förda politiken menar Sverigedemokraterna att Norrtälje kommun årligen bör upprätta mångkulturellt bokslut, där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses och en tydlig integrationsplan med tyngd på assimilering. Utöver det vill vi införa följande trygghetsåtgärder för att stoppa den negativa utvecklingen:

Segregationen i Hallstavik måste stoppas. Stoppa inflödet av migranter helt tills situationen stabiliserats där, även om det finns tomma lägenheter i Hallstavik.

Placera ut tillfälliga husvagnar/villavagnar till friska, nytillkomna migranter för att motverka den ökade segregationen i Hallstavik och andra utsatta områden i kommunen.

Ett aktivt demokratiarbete för att förebygga våldsbejakande extremism, skadliga normer som antisemitism och homofobi. Även garantera kvinnors rättigheter att röra sig fritt i samhället med omfattande utbildning av migranter på kommunens alla skolor, HVB-hem och SFI. De som inte deltar i utbildningen eller avbryter i protest måste följas upp och de måste vara medvetna om att de kan förlora ekonomiska bidrag.

Kombinerat med högre krav på att invandrarna ska anpassa sig till det svenska samhället vill Sverigedemokraterna stimulera till ökad, frivillig återvandring. Det är vår övertygelse att många invandrare vill återvända till sina hemländer och det är därför viktigt att politiken skapar förutsättningar för ordentlig handläggning och uppföljning.

 Erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag.

 Ha en återvandringshandläggare i kommunen.

 Arbeta aktivt med informationsförmedling om möjligheter till återvandring.

 

Övriga åtgärder

Införa en digital karta och mobilapp där befolkningen själva kan markera ut en plats de känner sig otrygga på. Man ska då även kunna markera ut om det är belysning eller gäng som orsakar otryggheten. Även om det hänt brott på en viss plats som de vill belysa eller ha mer uniformer i ett visst område. Regelbundet (månadsvis) sammanfatta informationen från den digitala kartan som underlag för prioriterade insatser.

 Tiggeriförbud – många känner obehag och som en följd undviker vissa butiker och miljöstationer. Detta är inte acceptabelt där äldre människor på grund av rädsla inte vågar röra sig fritt. 

Berörda nämnder och förvaltningar ska uppdras att utveckla det förebyggande arbetet i förhållande till äldre och andra särskilt sårbara grupper. Det gäller t.ex. för att med informationsinsatser förebygga brott som bedrägerier, kontokortstölder och identitetskapningar.

Sätta verkliga krafttag och resurser mot våld i nära relationer genom socialtjänsten och skolan genom att ställa mer raka frågor till elever om någon i familjen blir utsatt för våld. Likaså vara vaksam mot både våld mot kvinnor och män då män brukar bli utsatt för psykiskt våld och hot i hemmet medan kvinnor ofta utsätts för fysiskt våld.

Uppsökande verksamhet (från kommunen om inte polisen räcker till) till grupper som är speciellt utsatta för brott. Kan gälla båtklubbar (båt- och motorstölder), anslag med information att sätt upp vid bryggor utan klubb. Kan också gälla lantbrukare (dieselstölder, stöld av verktyg, arbetsredskap och sadlar). Kan gälla småföretagare som mekaniska verkstäder (verktyg). Låt statistiken vägleda.

 

Förebyggande åtgärder 

 Grannsamverkan, som hjälp och uppmuntran att starta sådan verksamhet.

 Se över och vidta säkerhetsåtgärder på förslagsvis gågatan i Norrtälje genom att exempelvis strategiskt placera ut blomkrukor, betongblock eller bommar.