Sverigedemokraterna i Norrtelje | Vi sätter kommuninvånarna först - på riktigt! | Sida 2

Sverigedemokraterna Norrtelje

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Norrtelje

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Dennis Ekström

Ordförande SD Norrtelje

Telefon:  072-547 00 06

e-mail: norrtalje@sd.se

 • Jimmie Åkessons hösttal – November 2020

  Av fredrik.lindahl den 16 november, 2020
  0

  ”Mitt löfte till alla er som har byggt det här landet: Vi ska kriga för er. Vi ska sätta er först.”

  Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, i hans hösttal.

  Till stöd för vårt land, bli medlem i Sverigedemokraterna idag! 

  Se hela talet här:

  https://www.youtube.com/watch?v=74vaqc7Lwg4

 • Trygghet på riktigt – 31 trygghetsåtgärder i Norrtälje Kommun

  Av jacobheitmann den 28 oktober, 2020
  0

  31 trygghetsåtgärder vi vill införa i Norrtälje Kommun

  Skolan

   Införa frivilliga drogtester på Rodengymnasiet som en aktiv och förebyggande åtgärd för riktig nolltolerans mot droger. Föräldrar ska känna sig trygga att deras barn inte har klasskamrater som säljer och/eller använder droger.

  Anställ en socialsekreterare inom skolan. Redan infört i Uppsala, Gävle och Botkyrka kommun med goda resultat för elevhälsan och har möjlighet att snabbare fånga upp elever som är i riskzonen att hamna i kriminalitet. Införandet av en skolsocionom visade bland annat att elever med tidigare 40 % frånvaro sjönk till 5 % frånvaro.

  Polisanmäl alla brott i skolorna, oavsett ålder. Många skolor polisanmäler inte misshandel som begås i skolmiljö. Tittar man på brottsofferperspektivet och signalen till förövaren kan man se en positiv effekt hos de skolor som konsekvent anmäler alla brott. Det måste bli ett slut på otryggheten och kaoset på skolorna. Skolans rykte får inte gå före barnens trygghet.

   Klottersanering inom 24 timmar. Gäller över hela kommunen, prioriterat på skolor och förskolor. All skadegörelse ska polisanmälas och fotodokumenteras.

  All personal som arbetar med barn och ungdomar inom kommunen ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret, detta ska gälla såväl nuvarande personal som potentiella nyanställda.

   Införa självförsvarsutbildning för skolelever på gymnasiet, Enkäter visar att hälften av eleverna på Roden är intresserade av en självförsvarutbildning.

  Införa informationskampanjer för gymnasieelever och högstadieelever om hedersrelaterat våld samt hur man får hjälp mot detta. Ett aktivt demokratiarbete för att förebygga våldsbejakande extremism. Ingen elev ska behöva vara rädda i skolan eller i hemmet.

   

  Ordningsvakter och vuxna på stan

  En arvodesmodell för nattvandrande vuxna ska ses över för att stimulera till mer vuxennärvaro utomhus under kvällstid.

  Satsa 400 000 kr till idrottsklubbar och andra i föreningslivet att ansöka om under förutsättning att de nattvandrar.

  Nattfotboll och andra kvälls-/nattaktiviteter för att ge ett alternativ till droger och festande och en plats där vuxna/ordningsvakter finns närvarande.

  Utöka patrullerande ordningsvakter och väktare i Hallstavik, Rimbo och Norrtälje. Dessa ska synas i bilar, cyklar och till fots och vara närvarande på gator och torg.

   

  Kameraövervakning och bättre belysning

  Kameraövervakning på pendlarparkeringar och busshållplatser i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo. Även i parker, samt runtom vissa kyrkogårdar där det förekommit knarkförsäljning och platser där gäng brukar uppehålla sig. Även PTZ-kameror som kan styras från polisens telefoner i vissa kända utsatta områden.

  Test med bröstkameror på ordningsvakter och väktare vid särskilt otrygga områden där det ofta görs ingripanden. Utvärdera och sedan införa i större skala vid behov. Se över kameror på cyklar och bilar som ett test.

  Se över, och vid behov avlägsna, buskage, planteringar och sly som kan skapa otrygghetskänslor i parker och längs med gång- och cykelvägar.

  Bättre belysning i tunnlar, parker och mörka områden med hjälp av kraftiga lampor. Även se över kreativa sätt att belysa områden vid behov och samtidigt få in konstnärliga belysningsmöjligheter.

  Ungdomsskrämmor som ger ifrån sig ett högfrekvent ljud som bara ungdomar hör, för att hålla ungdomsgäng borta från vissa områden på kvällar och nätter och minska vandaliseringen runt t.ex. förskolor. 

  Tydligare skyltning om att områden är övervakade som avskräckande medel för att förstärka kameraövervakningens brottsförebyggande effekt.

  Inför skyltning med trygghetsnummer och journummer vid (pendlar)parkeringsplatser, parker och allmänna platser som t.ex. busstationer där man kan anmäla misstänkt pågående brott eller få prata med någon på vägen hem från en fest. 

   

  Segregation och utanförskap 

  Norrtälje kommun har tvingats ta ett orimligt tungt ansvar för statens misslyckade invandrings- och integrationspolitik. På senare år har trycket ökat ytterligare i takt med att invandrarna blir fler.  Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer för kommunen. Segregation, kulturkrockar och ökad brottslighet är andra följder. För att öka transparensen i den förda politiken menar Sverigedemokraterna att Norrtälje kommun årligen bör upprätta ett mångkulturellt bokslut, där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses och en tydlig integrationsplan med tyngd på assimilering. Utöver det vill vi införa följande trygghetsåtgärder för att stoppa den negativa utvecklingen:

  Segregationen i Hallstavik måste stoppas. Stoppa inflödet av migranter helt tills situationen stabiliserats där, även om det finns tomma lägenheter i Hallstavik.

  Placera ut tillfälliga husvagnar/villavagnar till friska, nytillkomna migranter för att motverka den ökade segregationen i Hallstavik och andra utsatta områden i kommunen.

  Ett aktivt demokratiarbete för att förebygga våldsbejakande extremism, skadliga normer som antisemitism och homofobi. Även garantera kvinnors rättigheter att röra sig fritt i samhället med omfattande utbildning av migranter på kommunens alla skolor, HVB-hem och SFI. De som inte deltar i utbildningen eller avbryter i protest måste följas upp och de måste vara medvetna om att de kan förlora ekonomiska bidrag.

  Kombinerat med högre krav på att invandrarna ska anpassa sig till det svenska samhället vill Sverigedemokraterna stimulera till ökad, frivillig återvandring. Det är vår övertygelse att många invandrare vill återvända till sina hemländer och det är därför viktigt att politiken skapar förutsättningar för ordentlig handläggning och uppföljning.

   Erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag.

   Ha en återvandringshandläggare i kommunen.

   Arbeta aktivt med informationsförmedling om möjligheter till återvandring.

   

  Övriga åtgärder

  Införa en digital karta och mobilapp där befolkningen själva kan markera ut en plats de känner sig otrygga på. Man ska då även kunna markera ut om det är belysning eller gäng som orsakar otryggheten. Även om det hänt brott på en viss plats som de vill belysa eller ha mer uniformer i ett visst område. Regelbundet (månadsvis) sammanfatta informationen från den digitala kartan som underlag för prioriterade insatser.

   Tiggeriförbud – många känner obehag och som en följd undviker vissa butiker och miljöstationer. Detta är inte acceptabelt där äldre människor på grund av rädsla inte vågar röra sig fritt. 

  Berörda nämnder och förvaltningar ska uppdras att utveckla det förebyggande arbetet i förhållande till äldre och andra särskilt sårbara grupper. Det gäller t.ex. för att med informationsinsatser förebygga brott som bedrägerier, kontokortstölder och identitetskapningar.

  Sätta verkliga krafttag och resurser mot våld i nära relationer genom socialtjänsten och skolan genom att ställa mer raka frågor till elever om någon i familjen blir utsatt för våld. Likaså vara vaksam mot både våld mot kvinnor och män då män brukar bli utsatt för psykiskt våld och hot i hemmet medan kvinnor ofta utsätts för fysiskt våld.

  Uppsökande verksamhet (från kommunen om inte polisen räcker till) till grupper som är speciellt utsatta för brott. Kan gälla båtklubbar (båt- och motorstölder), anslag med information att sätt upp vid bryggor utan klubb. Kan också gälla lantbrukare (dieselstölder, stöld av verktyg, arbetsredskap och sadlar). Kan gälla småföretagare som mekaniska verkstäder (verktyg). Låt statistiken vägleda.

   

  Förebyggande åtgärder 

   Grannsamverkan, som hjälp och uppmuntran att starta sådan verksamhet.

   Se över och vidta säkerhetsåtgärder på förslagsvis gågatan i Norrtälje genom att exempelvis strategiskt placera ut blomkrukor, betongblock eller bommar. 

 • Debatt: Prioritera kulturarv i Norrtälje

  Av jacobheitmann den 5 oktober, 2020
  0

  Kulturarv är en fråga som står Sverigedemokraterna mycket nära till hjärtat och vi hedrar gladeligen tidigare generationers insatser för det land som vi alla lever i.

  Det finns en väsentlig skillnad mellan kulturarvet och samtidskulturen, nämligen att kulturarvets skapare i de flesta fall är döda, vilket gör att äldre kulturyttringar, till skillnad från samtidskulturen, inte kan skyddas, spridas och levandegöras av sina skapare. För oss innebär det ett tydligt samhällsansvar, gentemot såväl nutidens som framtidens svenskar.

  Region Stockholm har fantastiska möjligheter att förvalta och förädla vårt unika kulturarv. Med en historia som har berikat flera tusentals kulturutövare genom tiderna är det egentligen bara viljan som sätter gränserna.

  Norrtälje är naturligtvis inget undantag, tvärtom. Här har vi otroligt många eldsjälar som bland annat driver hembygdsföreningar på ett föredömligt sätt från Singö i norr ända till Bergshamra i söder. Att öka kunskapen om det gemensamma kulturarvet är ett av de prioriterade insatsområdena i Sverigedemokraternas regionala kulturstrategi och vi vill dela med oss av tre förslag för regionen som skulle göra skillnad på riktigt.

  Det första är att i större utsträckning stötta de lokala hembygdsföreningarna. Hembygdsrörelsens betydelse för sammanhållning, uppbärande av traditioner och gemenskap ska inte underskattas. Därför efterfrågar vi större samverkan mellan kommun och region. Något konkret som regionen skulle kunna spela en avgörande roll i är digitaliseringen av det unika material som länets hembygdsföreningar besitter.

  Det andra är att fastställa en regional kulturkanon, vilken skulle utgöra en röd tråd av särskilt framträdande kulturyttringar som underlättar bekantskap med kulturarvet och ge en övergripande bild av regionens lokalhistoriska sevärdheter. Om man är nyfiken på hur en kulturkanon fungerar, kan man titta på Danmark som har genomfört ett motsvarande förslag på nationell nivå.

  Det tredje är att upprätta en regional kulturarvsfond som låter privata aktörer, organisationer, föreningar och kommuner söka medel för insatser som värnar och lyfter fram det svenska, det regionala och det lokala kulturarvet. Här skapar vi återigen förutsättningar för kulturintressenter att göra det de är bäst på, med fokus på det vi vill prioritera.

  Som Riksantikvarieämbetet skriver på sin hemsida är kulturarvet inte bara något att besöka under speciella dagar. Det har potentialen att erbjuda kreativa lösningar på problem och hjälpa oss att föreställa oss hur vi kan använda vårt förflutna för att ge nya idéer för en annan morgondag. Låt oss därför prioritera en kulturarvsvänlig politik.

  Leonid Yurkovskiy (SD), kulturpolitiskt ansvarig, SD Region Stockholm

  Dennis Ekström (SD), ledamot i kultur- och fritidsnämnden, Norrtälje

  https://www.norrteljetidning.se/artikel/debatt-prioritera-kulturarv-i-norrtalje

  2020-10-01

 • Äntligen medlemsmöten!

  Av jacobheitmann den 24 september, 2020
  0

  Efter ha ställt in all verksamhet under vår och sommar så var det äntligen dags för coronaanpassade medlemsmöten.
  I stora och luftiga lokaler både i Rimbo och Hallstavik genomförde vi nu två mycket uppskattade träffar. Tisdag 22/9 i Rimbo och onsdag den 23/9 i Hallstavik.
  Vi gick igenom dagsläget med vår budget, frågor vi engagerat oss i på respektive ort och även en allmän diskussion om exempelvis trafikfrågor i Rimbo och trygghetsfrågor i Hallstavik.
  Även det kommande kyrkovalet och valet 2022 diskuterades och hur man kandiderar till dessa val.
  ————-
  Bli medlem du också!

  Bli medlem

   

   

 • Debatt: En ny fastighetsskatt innebär en kostnadschock

  Av jacobheitmann den 14 september, 2020
  0
  Sedan millenniumskiftet har Sveriges befolkning ökat med 1,4 miljoner, främst genom migration. Två miljoner uppehållstillstånd har delats ut sedan år 2000. Urbaniseringen, där unga lämnar bruksorter och landsbygd för att flytta till städerna, fortgår alltjämt. Detta, i kombination med låga räntor, har drivit upp bostadspriserna kraftigt i alla större samhällen i landet. Taxeringsvärden för vad som för några årtionden sedan var typiska arbetar- och medeklassbostäder kan i dag vara flera miljoner kronor.
  I en tid då vi har en pandemi, allt fler blir äldre och migrationen naggar hårt på välfärden måste nya skatter in. Löne- och bolagsskatter kan knappast höjas så mycket mer utan att detta ger en direkt negativ effekt på sysselsättningen. Omstartskommissionen har därför i sina förslag förespråkat en återinförd fastighetsskatt, men även LO, Socialdemokraternas tankesmedja Tiden, Timbro och Centeranknutna Fores har föreslagit denna. Förslagen varierar mellan 0,75 – 1,2 procent av taxeringsvärdet, och dagens maxtak för skatt på villor (8 349 kronor per år) och bostadsrätter (1 429 kronor per år) försvinner helt.
  Hur skulle en höjd fastighetsskatt drabba dig?
  Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i Upplands län är 37 000 kronor. För en 70 kvadratmeter stor bostadsrätt kommer då taxeringsvärdet att ligga på 1 942 500 / (75 procent av marknadsvärdet med viss eftersläpning). Med 1 procent fastighetsskatt blir detta 19 420 kronor per år jämfört med dagens maxtak på 1 429 kronor. Naturligtvis med stora lokala variationer.
  Det genomsnittliga priset för en villa i Upplands län är 3 291 000 kronor. Taxeringsvärdet kommer då att bli 2 468 250 kronor (75 kronor av marknadsvärdet med viss eftersläpning). Med 1 kronor fastighetsskatt blir detta 24 682 kronor per år jämfört med dagens maxtak på 8 349 kronor per år. Naturligtvis även här med stora lokala variationer.
  Följande kan man läsa i Omstartskommissionen slutrapport (s. 279):
  ”Likviditetsproblemet med en fastighetsskatt måste mildras på något sätt för att skatten ska vinna acceptans. Detta kan göras på olika sätt, exempelvis genom begränsnings- eller dämpningsregler under en övergångsperiod så att en högre fastighetsskatt fasas in över tiden och tillåter hushåll att anpassa sig. Andra metoder är att skjuta upp skatten eller medge lån för att betala skatten.”
  Till skillnad från löneskatt som försvinner i samma stund man förlorar jobbet, måste fastighetsskatten in oavsett. Alternativet är att flytta med alla de konsekvenser detta får för familjen. Bostäder är redan i dag hårt beskattade. Cirka 70 procent av samtliga kostnader för att bygga ett hus är skatter och vi har dessutom reavinstskatt på värdeökningen vid försäljning. Att ytterligare påföra skatt för någonting som inte generar en intäkt, som vanligtvis är högt belånat och som är en nödvändighet för oss alla är inte bara orättfärdigt, det kommer dessutom att leda till stora prisfall och många unga som riskerar blir skuldsatta för livet.
  JÖK-partierna kommer inte innan september 2022 nämna ett återinförande av fastighetskatten enligt de förslag som ligger. Det skulle kosta dem valet. Men med flera oroväckande uttalanden från finansministern, där hon uttalar att ”jag utesluter ingenting”, och ”att nuvarande system gynnar dem med dyra fastigheter”, så kan vi med fog oroa oss för vad som händer efter september 2022.
  Monika Lövgren (SD), riksdagsledamot (Uppsala län)
  Mikael Strandman (SD), Riksdagsledamot