Kommunalt program 2018 | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Kommunalt program 2018

Kommunalt program SD Norrtelje

Allmänt

Sverigedemokraterna ser kommunen ur ett socialkonservativt perspektiv. Förändringar ska alltid präglas av eftertanke och konsekvensanalys. Sverigedemokraternas politik är gemenskapssträvande, där ledorden är demokrati, yttrandefrihet samt där lag och ordning bejakas.

 

Vårt mål är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati samt en stark inre solidaritet med gemensamma värderingar. Allt detta är en förutsättning för välfärdssamhället med dess höga skatteuttag. Försvinner sammanhållningen och förtroendet för det offentliga försvinner också solidariteten och viljan att betala en av världens högsta skatter. Att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas principer.

 

En levande landsbygd

Norrtälje kommun har framtiden för sig om vi får bestämma. Då Stockholm med närförorter alltmer präglas av trängsel, bostadsbrist, segregation och allmän oro och stress befinner sig Norrtälje på behagligt avstånd men ändå nära för den som vill arbeta eller studera.

Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och Arlanda samt en underbar natur och skärgård att tillgå. Vi vill ha en kommun där du inte blir begränsad i livet för att du väljer att bo på landsbygden och att alla möjligheter ges för att hela Norrtälje kommunen lever och utvecklas.

– Säkerställ skärgårdstrafiken i samverkan med lokala rederier

– Skynda på prioriterande gång och cykelvägar utanför tätorterna.


– Stoppa onödig utbyggnad av kommunalt VA på landsbygden.

– Avsluta föråldrade byggbegränsningar på landsbygden.

– Tillåt alternativ till kostsamma VA-utbyggnader i fritidshusområden.

– Kommunen skall ha en mer offensiv bredbandsstrategi för att öka tillgängligheten i kommunens alla hörn

 

Arbete och näringsliv.

Vi måste göra det lätt att ha ett riktigt jobb i kommunen. Det ska vara lätt att både arbetspendla och att finna arbete inom kommunen.

För arbetspendlingen är det viktigt att satsa på kollektivtrafiken till Stockholm, Uppsala och Arlanda. Täta turer och bekväma bussar. Wifi på bussen ska vara ett krav. Pendlarparkeringarna måste vara stora och gärna kameraövervakade.

För att skapa arbeten i Norrtälje kan kommunen underlätta för hantverkare, småskalig industri och verkstäder genom att subventionera industrimark åt dessa. Småföretag som vill få ner kostnaderna för lokaler och som vill ha säkrare lokalisering för sin verksamhet skulle kunna bli en prioriterad målgrupp för kommunen. Industriområden skulle kunna vara övervakade av ett vaktbolag, kameror och stängsel.Industrimarken kan subventioneras genom vissa motkrav från kommunen. Kommunen ska ha mer serviceinriktade tjänstemän, snabbare handläggning och mindre krångel. Hela kommunens inriktning måste vara att behandla våra småföretagare som de hjältar de är!

Genom att bli en attraktiv kommun för medelklassen i regionen kommer mycket arbeten inom service och handel att skapas. Detta gäller både vid inflyttning av skötsamma barnfamiljer samt vid inflyttning av äldre.

– Underlätta, och ev. subventionera, etablering av industrimark.

– Arbeta för fler företagsparker och företagshotell anpassade för små- och medelstora företagare.

– Förenkla bygglovbestämmelser och anpassa planer för tillståndsfri etablering av ”garage- och källarföretag”

– Främja tillskapande av lärlingsplatser i olika branscher, ökat samarbete mellan skola och näringsliv.

– Lyhördhet för näringslivets behov. Arbeta aktivt för att klättra i svenskt näringslivs ranking.

– Bevara och stöd handeln i stadskärnan genom försiktig förnyelse och ökade parkeringsytor, exempelvis två däck på ”Tullenparkeringen”.

Invandring och migration

När det har gått två år innebär det att kommunen inte längre har skyldighet att förse tvångsplacerade invandrare med bostäder. Vi har förstått att en stor del av de nyanlända arbetar för att bli en del av det svenska samhället med studier i svenska och svensk kultur, medan andra inte ansträngt sig så mycket i riktning mot assimilation

Vi vill därför att kommunen omedelbart skall avsluta hyreskontrakten för dem som inte lärt svenska och inte visat ambition i riktning mot att bli en del av det svenska samhället. De som visat sådan ambition skall stödjas för att på sikt bli en del av det svenska samhället.

För att tillgodose nyanländas behov av bostäder måste oftare än idag socialtjänstlagens minikrav tillämpas, d v s ”Tak över huvudet- garantin”, vilket kan innebära t ex husvagnar och liknande.
Sverige är ett sekulärt samhälle där religionen än en privatsak och därför ska vi inte ge vika för religiösa särkrav i det offentliga rummet.

– Nyanlända och s. k. ensamkommande barn ska inte få gå före i bostadskön.

Tydliga krav på motprestation för kommunalt försörjningsstöd.
Exempelvis bistå i icke konkurrensutsatt kommunal verksamhet-

Kommunen ska kräva språktest samt prov i svenskt samhällsliv, med godkänt resultat, för de invandrare som önskar delta i ceremonier för nyblivna svenska medborgare

– Transparens, där kostnader för allt invandringsstöd ska sammanställas och öppet redovisas.

– Prioritera svenskundervisning och minimera den kommunala hemspråksundervisningen.
– Kommunen skall inte bekosta tolk för personer som bott i Sverige i mer än 3 år.

– Nej till separata badtider för män och kvinnor inom kommunens badanläggningar eller badplatser.

– Nej till heltäckande religiös klädsel av typ niqab och burqa på kommunala arbetsplatser och i skolor. Var och ens val av religionstillhörighet är en privatsak och inget som ska innebära särställning eller särbehandling. Det är heller inget som vare sig skolor eller arbetsplatser ska behöva ta ställning till.

– Speciella bönerum ska inte förekomma på kommunala arbetsplatser eller i skolor.

– Om kommunen tilldelas ensamkommande flyktingbarn skall dessa i första hand placeras i svenska familjehem, inte i institutionsboende.

– Ställ höga kompetenskrav på SFI-lärare
– Nej till moskébyggen och böneutrop

 

Samhällsbyggnad och kollektivtrafik

Sverigedemokraterna i Norrtälje är övertygade om att vår kommun kommer att bli ett attraktivt alternativ till dyra och oroliga närförorter till Stockholm. Arbetspendlingen kräver goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och Arlanda. Med prioriteringar av dessa stomlinjer och stora, kameraövervakade pendlarparkeringar kommer man snabbt in till sin arbetsplats.

För att mildra bostadsbristen i kommunen vill vi sverigedemokrater att återlansera ”Egnahemsrörelsen” som Per-Albin Hansson drev på för att få bukt med trångboddheten på 1930-40 – talet. Vi Sverigedemokrater vill därför att Norrtälje kommun köper upp och detaljplanerar lämpliga områden i nära anslutning till Norrtäljes stads och Rimbos tillfartsvägar samt E18, alltså en bit utanför tätorten men fortfarande nära med bil eller buss.

Idag hindras många nybyggnationer av att bygglovet är kopplat till om det finns kommunalt VA. Saknas kommunalt VA är maximala boytan som beviljas 80 kvm, vilket är för lite för en barnfamilj. Detta vill vi ändra på. Vi anser att dagens moderna lösningar för eget vatten och avlopp absolut inte är sämre för miljön än de kommunala. Snarare tvärtom. Därför ska begränsningen om 80 kvm tas bort. Kommunens information, hemsidor, verksamhet samt fysiska och pedagogiska miljö ska vara tillgänglig för människor med olika funktionshinder. Kommunen ska i samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende erbjuda funktionshindrade meningsfull sysselsättning utifrån den enskildes förutsättningar.

– Varsam bostadsutbyggnad och en eftersträvan att bevara natur och rekreationsområden.

– Jämn fördelning av villor, hyres- och bostadsrätter som skapar valmöjlighet och variation i stadsbilden.

– Infrastrukturen i Grisslehamns måste ses över vad gäller säkra gång och cykelvägar samt en hållbar trafiklösning i samband med trafiken till och från färjan.

– Se över plan- och bygglovsbestämmelser för fritidshusområden så att permanentboende och företagande främjas.

– Bygg små hyresrätter, i första hand för ungdomar/studerande.

– Värna och bevara Norrtälje stad unika småstadskaraktär. Det främjar turismen, ökar trivseln och den lokala identiteten.

En verklighetsanpassad miljöpolitik ska eftersträvas så att vi kan lämna över en attraktiv kommun till kommande generationer.

– Vi ska verka för att Roslagsbanan som idag stannar i Kårsta, förlängs till Rimbo.

– Vårda våra offentliga utrymmen, krafttag mot sabotage, skadegörelse och slitage

Lös vänthallsfrågan i Hallstavik och Rimbo

– Anpassa kollektivtrafiken till trafikunderlaget, kör inte med större fordon än nödvändigt.

– Nattbuss mellan Norrtälje och Hallstavik på helgkvällar.

– Inför direktbussar i rusningstrafik mellan Norrtälje stad och Danderyds sjukhus

 

Trygghet

Att få känna trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Sverigedemokraterna står upp för så väl den sociala tryggheten i välfärden men även för den direkt fysiska säkerheten. Alla prioriteringar måste vara inriktade på att skapa en långsiktighet, ett hållbart utvecklingsarbete av Norrtälje kommun där fokus skall ligga på gemensamhet och eget ansvar.

Sverigedemokraterna vill ha handling bakom orden, annars återstår bara tomma ord som hånar varje person som drabbats av det oprovocerade våldet.

Det är naturligtvis viktigt ur ett samhällsperspektiv att analysera varför brott begås för att på bästa möjliga sätt kunna stävja det. Negativa sociala faktorer avseende socioekonomisk bakgrund, uppväxtförhållanden och andra bakomliggande faktorer bör motverkas genom en rättvis fördelningspolitik. Varje barn har rätt till en bra uppväxt, en utmärkt skola och ett fungerande skyddsnät. En utbyggd välfärd med rätt prioriteringar är det bästa sättet att motverka nyrekrytering i brottslighet.

Rättvisa handlar om upprättelse för brottsoffret om att skydda samhället från fortsatt brottslighet och att samhället tydligt markerar mot dem som skadar andra. Vi ser inget motsatsförhållande mellan att å ena sidan värna brottsoffren och de laglydiga medborgarna och å den andra sidan vårda och återanpassa dömda brottslingar. Att känna trygghet i samhället för ung som gammal ska vara en självklarhet.

Kommunen ska stödja nattvandrare, föräldrar på stan och liknande. Gärna ihop med fältassistenter.

– Genom att införa klausuler i hyreskontrakten kan misskötsamma sägas upp från sina lägenheter vid allmänfarlig ödeläggelse samt kriminalitet, t ex drogförsäljning från lägenheterna mm.

– I Norrtälje kommun ska tiggeri på offentliga platser vara förbjudet.

– Säkerställ kvinnofrid för kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation med kommunalt stöd för jourboende.
– Förbättra tryggheten kring busstationerna i Rimbo, Hallstavik och Norrtälje. Vi vill använda patrullerande ordningsvakter på särskilt utsatta platser.

– Verka för utökad kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser.
– TINK (Trygg i Norrtälje kommun) Gör ett fantastiskt jobb som vi vill fortsätta stödja.

 

Kultur och fritid

Idrott och kultur är viktigt för Norrtäljeborna. Särskilt viktig är ungdomsidrotten. Alla de ideella krafter som bygger idrottsföreningarna ska känna kommunens stora stöd och uppskattning.

Vi vill effektivisera nyttjandet av kommunens idrottsanläggningar. Alltför ofta står kommunens idrottshallar utanför tätorterna tomma. Med bättre styrnings- och bokningsrutiner kommer vi åt problemet.

Vi anser att bygdegårdar och lokala museer utför ett väsentligt arbete för att bevara Roslagens traditioner. Samtidigt anser vi att det är fel att en odemokratisk och partipolitiskt anknuten organisation som Folkets hur tar emot en stor andel av föreningsbidragen och tillåts neka tillträde till partier invalda i kommunfullmäktige. Folketshus föreningarna får tillsammans över 80% av budgeten för samlingslokalhållande föreningar, detta tycker vi med hänvisning till ovanstående är fel och bör omfördelas till alla de andra bygdegårdsföreningarna.

Norrtelje museums lokaler bör vara möjliga att utnyttja för lokala konstnärers och kulturpersoners verksamhet.

Vi vill värna vårt kulturarv för att på så sätt visa respekt mot tidigare generationer, att minnas vad deras strävan och arbete har åstadkommit. Det sammanhållande kitt som vårt gemensamma kulturarv utgör får inte underskattas. Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, gemensamma högtider och traditioner för att i förlängningen kunna hålla samman. Kommunen främjar detta genom att erbjuda bibliotek, sevärdheter och upplevelser för framförallt barn och familjer. Kommunen ska ha en mer aktiv roll i firandet av traditionella högtider.

– Förvalta vårt historiska arv genom att värna kommunens historiska platser, svensk tradition och kultur.

– Verka för fler utomhusgym och spontanidrottsplatser. Upprätta ett renoveringsprogram för den föråldrande belysningen på elljusspåren runt om i kommunen.

– Historiska platser ska uppmärksammas och göras tillgängliga för både kommuninvånare och turister.

– Öka anslaget till kommunala fritidsgårdar på så många orter som möjligt, gärna ett utökat samarbete med lokala idrottsföreningar med ekonomiskt stöd till föreningen som tack.

– Stötta lokala föreningar, organisationer och museer som arbetar för bevarandet av svensk kultur, historia och traditioner.

– Skolor ska uppmuntras att fortsätta det traditionsenliga firande av svenska högtider, jul-, och skolavslutningar, även i kyrkan, vilken är en del i vårt lands historiska och kulturella arv.

Minska hyrorna för kommunens anläggningar för att främja verksamheter inom kommunen.

– Kommunalt kulturstöd inte ska gå till politisk eller religiös verksamhet

– Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet.

 

En trygg skola och barnomsorg.

Att satsa på skolan är att investera i framtiden.

Om skolan i möjligaste mån präglas av närhet, trygghet, samarbete, kamratanda, lojalitet, ärlighet och kunskap, kommer framtidens samhälle dela dessa egenskaper.

Sverigedemokraterna vill se en skola som genomsyras av demokratiska värden och respekt för andras åsikter, en skola där kritiskt och konstruktivt tänkande stimuleras och uppmuntras. Sverigedemokraterna vill genom ökad resurstilldelning och en rad genomgripande reformer verka för att svensk skola åter blir en skola värd namnet.

Skolan ska förmedla kunskap framför värderingar. PISA-undersökningarna är konstanta i att visa den svenska skolans bristfällighet, den svenska skolan har rasat ner från världsklassens piedestaler till Europas åtlöje. Mycket av detta beror på att skolan förbigår att prioritera den mest grundläggande uppgift den egentligen har, nämligen att förmedla kunskap. Istället ligger nuvarande fokus på en slags värderingsdressyr där en skev bild av demokratiska värden, miljöperspektiv, mångkultursperspektiv och genusperspektiv är det uteslutande fundamentet. Detta är självklart mycket olämpligt och kontraproduktivt.

Skolan ska upprätthålla ordning och reda. Att skapa en trivsam och fungerande arbetsmiljö på våra skolor är i första hand inget ekonomiskt problem utan en fråga om politisk vilja.

Skolan ska återigen ge lärarna den för undervisningen, essentiella ledarroll som det är meningen att lärarna ska ha i klassrummet.

Skolan ska uppmuntra till fysisk aktivitet. Därför är det viktigt att ämnet idrott och hälsa får ett större utrymme under skoltiden. Eleverna ska garanteras en näringsriktig kost. Bland unga människor har övervikt och annan ohälsa blivit ett problem.

Skolan ska ha som viktig uppgift att frammana till informerade och miljömedvetna människor. Kommunen ska sträva efter att göra ekologiskt hållbara inköp.

. Genom att åter låta staten ansvara för skolan kan en rättvis och likvärdig skolgång återuppstå och med det även lärarnas status. Friskolorna å andra sidan skall fungera som ett komplement till den kommunala skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten, men också för att sätta press på den kommunala skolan i syfte att öka kvaliteten på sin verksamhet. Det är dock viktigt att den kommunala skolan inte lider till följd av en för stor andel friskolor.

Mentala och fysiologiska skillnader mellan könen är ett vetenskapligt faktum. Olika förutsättningar kräver olika förhållanden. Sverigedemokraterna anser därför att kommunen ska avstå från att bedriva skola och barnomsorg utifrån ett genusperspektiv där barnens naturliga utveckling riskeras för ogrundade teorier och identitetskränkande värderingar.

Fortsättning: En trygg skola och barnomsorg.
– 30 km/h utanför alla förskolor och skolor, samt uppsättning av digitala varnings-displayer.

– Barnomsorg och skolor ska vara individanpassade med en verksamhet för barn och elevers bästa. Regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa hög kvalité.

– Riv upp beslutet om att lägga ner Rånäs Skola.

Värna de kvarvarande småskolorna genom fjärrundervisning och se över en återstart av dem som har tillräckligt elevunderlag.

– Mindre barngrupper och bibehållen personalstyrka med välutbildad personal.

– Lärare ska få vara just lärare därför måste den administrativa bördan underlättas.

– God, näringsrik och närproducerad mat ska vara obligatoriskt på förskolor och skolor.
Maten ska i största möjliga mån tillagas i respektive skola.

– Ritualslaktet kött såsom halal- eller kosherslaktat kött ska ej vara tillåtet .

Skolbibliotek med ett brett utbud av böcker och media ska vara obligatoriskt på skolor.

– Erbjuda stöd på ett tidigt stadium för barn med särskilda behov.

– I fall av mobbning skall det finnas rutiner att flytta den som mobbar (inte den mobbade).

– Specialklasser skall finnas för elever som missköter sig eller inte klarar att hänga med i ordinarie undervisning.

Återupprätta lärarnas och rektorernas auktoritet genom exempelvis sådant som mobilförbud under lektionstid.

– Pedagogisk fortbildning bör erbjudas för lärare som saknar behörighet.

Från sjunde klass, prioritera regelbunden information till eleverna om vilka utbildningar som leder till anställningsbarhet och företagarkompetens. I samarbete med det lokala näringslivet.

– Läsa-skriva-räkna-garanti, vilket innebär att elever med svårigheter måste få mer kvalificerad hjälp tidigt i skolan. Den gamla typen av speciallärare vill vi få tillbaka som stöd för dem, som behöver extra hjälp.

Ökad fysisk aktivitet i skolorna.

– Undervisning i lokal historia i skolan genom samverkan med museer och hembygdsföreningar.

– Motverka och åtgärda fall av psykisk ohälsa bland skolans elever.

– Vi vill ha en skola och barnomsorg fri från genuspedagogik och andra identitetspolitiska yttringar.

 

Värdig ålderdom och god omsorg.

Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar. Ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus. De äldre i kommunen förtjänar att få tillgång till en bra äldreomsorg.

Ett välfärdssamhälle som Sverige ska ta hand om dem som byggt välfärden. 

– Satsa på förebyggande vård inom hälso- och sjukvård för bättre folkhälsa och livskvalité.

Öka antalet trygghetsboenden, som ett komplement till hemtjänst.

– En äldre vårdtagare ska ges möjlighet att bo med sin maka/make.

– God, näringsrik och närproducerad mat ska vara obligatoriskt.

– Krav på ritualslaktat kött ska ej vara tillåtet.

Vi vill säkerställa höga kvalitetskrav i vården som är en förutsättning för förnyat avtal. Tätare oanmälda kontroller av vårdgivare för att säkerställa de högt ställda kvalitetskraven.

– Korttidsboende och vårdhem samt hemtjänst ska erbjudas till människor med särskilda behov.

– Utbyggnad av fler trygga och välfungerande äldreboenden, med olika driftsformer som ger en värdig ålderdom.

 

Demokrati

Efter många år i den politiska periferin har vi i Sverigedemokraterna blivit väl medvetna om att det råder demokratiska missförhållanden i det svenska samhället, även i den kommunala sfären. Politisk kohandel och allianser i alla dess former används som medel för att kringgå valresultat, vilket fått till följd att flerpartisystemet i praktiken avskaffats. Antalet platser i styrelser, nämnder och beredningar ändras godtyckligt utifrån valresultat, vilket kan få till följd att folkvalda partier nekas insyn i den kommunala verksamheten.

Hur kan kommuninvånarna bli mer delaktiga i beslutsprocessen? Hur kan dialogen med och mellan medborgarna förbättras? Det finns ett fåtal kommuner i Sverige som kommit mycket långt i sitt arbete med att vitalisera den kommunala demokratin. Öppna nämndssammanträden, medborgarkontor, allmänhetens frågestund, politikercaféer, rådslag, folkomröstningar och medborgarförslag är några konkreta

samtidigt som de delar upplevelser och erfarenheter gemensamt. Sammanlagt utformar detta en gemenskap och känsla för sin hembygd. Den kommunanala självständigheten måste värnas.

– Skapa förutsättningar för och respektera lokala folkomröstningar.

– Återinför ”allmänhetens frågestund” i kommunfullmäktige.

– Återta ordningen om att fullmäktigemötena är på olika platser i kommunen, för att öka det politiska intresset och dialogen mellan medborgare och folkvalda.