Kommunalt program 2014 | Sverigedemokraterna i Norrtelje

Kommunalt program 2014

Vår vision.

 

Sverigedemokraterna är det nya politiska alternativet i Norrtelje.  Sverigedemokraterna vill driva en politik för ett tryggt och trivsamt boende i generationer i en kommun som eftersträvar välfärd, försörjning och livskvalité för kommuninvånarna.

 

Vår vision är att arbeta för att få välfungerande och välmående kommun vars grund ska byggas på trygghet, tradition och gemenskap för ung som gammal. För att lyckas måste kommuninvånarna känna delaktighet och ges inflytande i övergripande beslut som rör deras liv, vardag och framtid. Kommunen är och skall vara självständig, men samtidigt nära Stockholm och Uppsala. Självständigheten vill vi behålla och utveckla utan att förfalla till bli ännu en ”Stockholmsförort”. Vår Roslagskommun är också känd för sin vackra natur, sin fina skärgård, sin historia och sina anor, något som är unikt och värdefullt och som vi vill värna om. Därför ska varsam utbyggnad och långsiktighet eftersträvas så att rekreationsområden, natur och historiska miljöer bevaras för att vi ska kunna lämna över en attraktiv kommun till kommande generationer.

 

Sverigedemokraterna är ett parti med en Sverigevänlig politik och det nya politiska alternativet i Norrtelje.

 

Samhället är i ständig förändring och gemensamt kan vi påverka utvecklingen i rätt riktning genom att ha ett mål, en vision. Vägen mot vår vision beskrivs nedan kortfattat.

 

Trygghet på gator och torg.

 

Fartkameror utanför skola och dagis.

Säkerställ kvinnofrid, även inom hemmet, med kommunalt stöd för jourboende

Starta upp och ge aktivt stöd till nattvandringsgrupper (även dagtid) för att skapa tryggare tillvaro för ungdomar

Fler föreläsningar och mer information av polisen på skolor för både elever och föräldrar.

Utökade resurser för meningsfull fritidssysselsättning för våra unga.

Att känna trygghet i samhället för ung som gammal ska vara en självklarhet.

 

 

Ett växande näringsliv och fler ska ha ett arbete att gå till.

 

 • Underlätta, och ev. subventionera, etablering av industrimark.

 • Arbeta för fler företagsparker och företagshotell anpassade för små- och medelstora företagare.

 • Förenkla bygglovbestämmelser och anpassa planer för tillståndsfri etablering av ”garage- och källarföretag”

 • Främja tillskapande av lärlingsplatser i olika branscher, oavsett lärlingarnas ålder.

 • Bevara och stöd handeln i stadskärnan genom försiktig förnyelse och ökade parkeringsytor, exempelvis två däck på ”Tullenparkeringen”.

 

Det är viktigt att människor ges möjligheten att försörja sig själv och att känna sig behövda.

 

 

Förbättrade kommunikationer för en smidigare vardag och bättre miljö.

 

 • Samverka med våra riks- och landstingspolitiker för att hävda Norrteljes behov gentemot Stockholm.

 • Tillåt hastighetsbegränsning till 30 kmh även i glesbygd.

 • Säkerställ skärgårdstrafiken i samverkan med lokala rederier

 • Skapa fler trygga och trafiksäkra gång- och cykelbanor.

 • Fria Slpass, utanför rusningstid, för pensionärer.

 • Lös vänthallsfrågan i Hallstavik och Rimbo

 • Inför kamerövervakning på infartsparkeringar.

 • Nattbuss mellan Norrtelje och Hallstavik/Rimbo, fredag – lördag

 

Välfungerande kommunikationer ger trafiksäkerhet, en smidigare vardag och en bättre miljö.

 

 

Tryggt och trivsamt boende i generationer.

 

 • Varsam bostadsutbyggnad och en eftersträvan att bevara natur och rekreationsområden.

 • Jämn fördelning av villor, hyres- och bostadsrätter som skapar valmöjlighet och variation i stadsbilden.

 • Utbyggnad av hyresrätter som ger ökad valmöjlighet.

 • Korttidsboende och vårdhem samt hemtjänst ska erbjudas till människor med särskilda behov och hänsyn ska tas till individuella önskemål.

 • Utbyggnad av fler trygga och välfungerande äldreboenden, med olika driftsformer som ger en värdig ålderdom.

 • Se över plan- och bygglovsbestämmelser för fritidshusområden så att permanentboende och företagande främjas.

 • Tillåt alternativ till kostsamma VA-utbyggnader i fritidshusområden.

 • Stöd privat etablerade trygghetsboenden för äldre.

 • Tillskapa mindre hyresrätter, i första hand för ungdomar/studerande.

 • Tillsätt kommunantikvarie, som skall höras i samband med alla byggprojekt i Norrtelje stadskärna, med ansvar för bevarande av stadsbilden.

 

En attraktiv kommun där människor ges möjligheten att fortsätta bo i generationer.

 

 

 

Bra och trygg barnomsorg och skolor för bästa möjliga start i livet.

 

 • Barnomsorg och skolor ska vara individanpassade med en verksamhet för barn och elevers bästa. Regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa hög kvalité.

 • Mindre barngrupper och bibehållen personalstyrka med välutbildad personal.

 • Värnande om de små glesbygdsskolorna genom innovativa metoder, som exempelvis IT-stödd undervisning.

 • Kompetenta lärare ska vara ett krav och lärare ska få vara de pedagoger de är utbildade till.

 • God, näringsrik och närproducerad mat ska vara obligatoriskt på förskolor och skolor.

 • Ritualslaktat kött såsom halal- eller kosherslaktat kött ska ej vara tillåtet.

 • Skolbibliotek med ett brett utbud av böcker och media ska vara obligatoriskt på skolor.

 • Mer resurser för att erbjuda stöd på ett tidigt stadium för barn med särskilda behov.

 • I fall av mobbning skall finnas rutiner för att flytta den som mobbar (inte den mobbade) från klassen.

 • Specialklasser skall finnas för elever som mobbar, på annat sätt missköter sig eller inte klarar att hänga med i ordinarie undervisning

 • Både kommunala och fristående skolor för mesta möjliga valfrihet

 • Anpassa skolans undervisning så att varje elev får en undervisning passande intresse och förutsättningar.

 • Återupprätta lärarnas och skolledarnas auktoritet genom exempelvis sådant som mobilförbud under lektionstid.

 • Pedagogisk fortbildning bör erbjudas för lärare som saknar behörighet.

 • Från sjunde klass, prioritera regelbunden information till eleverna om vilka utbildningar som leder till anställningsbarhet och företagarkompetens

 • Stärk samverkan med näringslivet genom lärlingsplatser anslutna till yrkesgymnasiet.

 • Läsa-skriva-räkna-garanti, vilket innebär att elever med svårigheter måste få mer kvalificerad hjälp tidigt i skolan. Den gamla typen av speciallärare vill vi få tillbaka som stöd för dem, som behöver extra hjälp.

 • Fysisk aktivitet, idrottsverksamhet

 • Obligatorisk simundervisning

 • Undervisning i lokal historia i skolan genom samverkan med museer och hembygdsföreningar.

 

Prioritering av resurser till förskola och skola eftersom den lägger en viktig grund för barnet och den unga människans utveckling och framtid.

 

 

 

Välfungerande socialomsorg för människor med särskilda behov.

 

 • Tillföra mer resurser för att korta allt längre köer till Barn-, och Ungdoms Psykiatri, BUP.

 • Individanpassade korttidsboende och vårdhem där antalet är i förhållande till behovet.

 • Bättre kontroll av vårdgivare genom att införa kortare avtalstider, kräva kvalitetsrapporter samt införa regelbundna kontroller för att säkerställa höga kvalitetskrav och en förutsättning för att erhålla förnyat avtal.

 

Kommunen har ett stort socialt ansvar för människor med särskilda behov.

 

 

Värdig ålderdom och god vård och omsorg av gamla och sjuka.

 

 • Förebyggande vård inom hälso- och sjukvård för bättre folkhälsa och livskvalité.

 • Öka antalet trygghetsboenden.

 • En äldre vårdtagare ska ges möjlighet att bo med sin maka/make.

 • God, näringsrik och närproducerad mat ska vara obligatoriskt.

 • Ritualslaktat kött såsom halalslaktat kött ska ej vara tillåtet.

 • Bättre kontroll av vårdgivare genom att införa kortare avtalstider, kräva regelbundna kvalitetsrapporter samt införa oanmälda kontroller. Allt för att säkerställa höga kvalitetskrav som är en förutsättning för förnyat avtal.

 • Fria SL-resor, utanför rusningstid, för pensionärer.

 • Värna Tiohundra-verksamheten med samverkan mellan kommun och landsting

 

Ett välfärdsamhälle som Sverige ska ta hand om dem som byggt välfärden. 

 

 

Ansvarsfull invandringspolitik som står i proportion till samhällsresurserna.

 

 • Transparens, där kostnader för allt invandringsstöd ska sammanställas och öppet redovisas.

 • Kommuninvånarna ska ha inflytande och medbestämmanderätt gällande asyl, – eller flyktingfrågor i kommunen.

 • Prioritera svenskundervisning och minimera den resurskrävande hemspråksundervisningen.

 • Nej till separata badtider för män och kvinnor inom kommunens badanläggningar eller badplatser.

 • Nej till klädsel av typ niqab och burqa på arbetsplatser och i skolor. Speciella bönerum ska inte förekomma på arbetsplatser eller i skolor. Var och ens val av religionstillhörighet är en privatsak och inget som ska innebära särställning eller särbehandling. Det är heller inget som vare sig skolor eller arbetsplatser ska behöva ta ställning till.

 • Uppsägning av avtal och nej till nya avtal med Migrationsverket.

 • Om kommunen tilldelas ensamkommande flyktingbarn skall dessa i första hand placeras i familjehem, inte i institutionsboende.

 

En ansvarsfull invandringspolitik som är resursanpassad ska föras för att undvika nerskärningar i välfärden. Ingen särbehandling eller särrättighet av invandringsgrupper på bekostnad av andra samhällsgrupper ska få förekomma.

 

 

Budget i balans.

 

 • Värna om den kommunala självbestämmanderätten och budgetansvaret.

 

Måttfullhet och budget i balans samt respekt och varsamhet om skattebetalarnas pengar.

 

 

Miljöpolitik för ett hållbart samhälle.

 

 • Utnyttja den lagliga möjligheten att tillåta fastighetsägare på landsbygden att själva kompostera, samt transportera sina övriga sopor till uppsamlingsplatser

 • Utöka och knyta samman trafiksäkra cykelbanor (speciellt i våra centra, Rimbo, Hallstavik, Elmsta och Norrtelje), förbättra trafikskyltningen och publicera aktuella cykelkartor på kommunens hemsida. .

 • Värna Norrtelje stads och Roslagens traditionella boendemiljöer med försiktig förnyelse, anpassad till vår kulturhistoria.

 

En verklighetsanpassad miljöpolitik ska eftersträvas så att vi kan lämna över en attraktiv kommun till kommande generationer.

 

 

Kultur, fritid och idrott för alla åldrar.

 

 • Ökat stöd till kommunens föreningsliv inom kultur och idrott, med koncentration av stödet till organisationer som kan visa på en substansiell ideell insats.

 • Satsningar meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga.

 • Lägre kostnader för kommunala fritidsaktiviteter för barn och ungdomar för att så många som möjligt oavsett ekonomi ska få ta del av utbudet.

 • Mer resurser till idrottsverksamhet, idrotts-, och friluftsanläggningar för alla åldrar för att skapa bra fritidsaktiviteter och värna god folkhälsa.

 • Tillgång till välförsedda bibliotek med ökade öppettider så fler får ta del av biblioteksutbudet.

 • Samverka med den ideella sektorn vid tillskapande av anläggningar för kultur och idrott.

 • Utbyggnad av utomhusgym för egna motionsaktiveter i anslutning till friluftsområden.

 • Lekplatser i Elmsta och Hallstavik.

 • Kommunalt badkort till kommunens anläggningar.

 • Stötta lokala föreningar och organisationer som arbetar för bevarandet av svensk kultur, tradition och historia

 

Vi vill arbeta för ett brett kulturutbud och fler fritidsaktiviteter som passar alla olika åldrar.

 

 

Värna svenskt kulturarv och traditioner.

 

 • Förvalta vårt historiska arv genom att värna historiska platser, svensk tradition och kultur.

 • Historiska platser ska uppmärksammas och göras tillgängliga för både kommuninvånare och turister.

 • Värna våra lokala museer med sina samlingar och verka för att sprida kunskap om lokala museer.

 • Stötta lokala föreningar och organisationer som arbetar för bevarandet av svensk kultur, historia och traditioner.

 • Alla nyinflyttade invånare samt skolelever ska erbjudas guidade bussturer i sin kommun.

 • Skolor ska få fortsätta med traditionsenligt firande av svenska högtider, jul-, och skolavslutningar, även i kyrkan, vilken är en del i vårt lands historiska och kulturella arv.

 • Säkerställa att antikvarisk och museal kompetens finns som stöd för kommunens ideellt drivna museer och hembygdsföreningar.

 • Anpassa taxorna för kommunens anläggningar för att främja verksamheter inom kommunen.

 

Kommuninvånare ska erbjudas kommuninformation och få ta del av kommunens kulturarv och historia.

 

 

Demokrati

 

 • Inför regler för ”medborgarförslag” i fullmäktige

 • Skapa förutsättningar för lokala folkomröstningar.

 • Återinför ”allmänhetens frågestund” i kommunfullmäktige

 

Sverigedemokraterna ser demokratin som grunden för ett modernt samhälle med mer inslag av direktdemokrati.